De Regiodeal

Zuidwest bestaat uit de Haagse wijken Moerwijk, Morgenstond, Vrederust en Bouwlust. Gemeente Den Haag en het Rijk werken samen met deze wijken om de kracht van Zuidwest te versterken.

Een Regiodeal is een samenwerking tussen een gemeente en het Rijk om de kracht van een regio te versterken. De eerste Regiodeal Den Haag Zuidwest begon in 2019 en is afgesloten in 2023. De Regiodeal richtte zich op de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Er was afgesproken dat het Rijk €7,5 miljoen investeert. Met de bijdragen van de gemeente en partners was er in totaal €22 miljoen beschikbaar voor de aanpak in Zuidwest.

De opgave

Het gaat niet goed met Zuidwest. Bewoners hebben te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen, slechte woningen en sociaal isolement. Kinderen en jongeren groeien er op in een sociaal zwakke omgeving. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om rond te komen en mensen voelen zich vaak niet veilig in de buurt. Dat moet nodig veranderen.

Ambitie en aanpak

De opgave waar Den Haag Zuidwest voor staat vraagt om een integrale aanpak met 3 pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. Concreet gaat het om: 1. Samenleving en participatie; 2. Vitale inwoners; 3. Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie).

De pijlers zijn vanwege de integrale aanpak bewust niet scherp afgebakend maar lopen vloeiend in elkaar over. Voor het versterken van de buurt (pijler 1) zijn vitale inwoners nodig (pijler 2). Vitale inwoners hebben meer kans op werk (pijler 3) onder andere in de bouw en energietransitie. Via pijler 3 kunnen we zorgdragen voor het versterken van de buurt (pijler 1).

Resultaten eerste Regiodeal

In Zuidwest is de Regiodeal in 2023 afgelopen. De resultaten staan in de eindrapportage. Bekijk de rapportage.

voorkant eindrapportage Regiodeal

Structurele verbetering

Voor Zuidwest is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Zuidwest moet een gebied worden en blijven waar je goed kan wonen, recreëren en ondernemen. Dat vraagt meer dan 4 jaar. Inmiddels is er daarom een tweede Regiodeal in de maak. Ook is er een meerjarig Nationaal Programma Zuidwest opgericht. Zo kan er structureel gewerkt worden aan Zuidwest.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van essentieel belang, van bewoners tot professionele ondersteuners, van de Rijksoverheid tot de gemeente en van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties. De insteek is dan ook om het bedrijfsleven te vragen om te participeren in de aanpak en een bijdrage te leveren aan projecten, nu of in de toekomst.

Documenten

Bekijk het document Eindrapportage Regiodeal (RIS)

Bekijk het document Regiodeal Den Haag Zuidwest (PDF)

Bekijk de voortgangsrapportage van de Regiodeal Zuidwest tot en met de zomer 2021.